ठळक घडामोडी

बँकेने रूपे डेबिट/एटीएम कार्ड सुविधा सुरु केली आहे. रूपे कार्ड साठी कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी


वार्षिक अहवाल       

मागील ३ वर्षांचे ताळेबंद पत्रक (रुपये लाखात)

अ.नं. तपशील ३१/३/२०१५ ३१/३/२०१ ३१/३/२०१
सभासद      
  १ व्यक्तिगत

३६४

३६५


३६५

  २ संस्था ४००७ ४०५३ ४०८५
भागभांडवल १०८९८.२१ ११४७८.५८ १२१३३.३३
रिझर्व व इतर फंड्स २५८४१.७७ ३३४८०.४७ ३८६४२.४१
ठेवी ३६०५३३.४५ ४२७५९७. ७८ ४४४५४३.८१
बाहेरील कर्ज १८१२८.०२ २७२१६. ३९ ४९३६५.७०
गुंतवणूक १२४७८७.२५ १५१०४५. ७३ १६१९८२.६९
दिलेली कर्जे २६७०१२.३८ ३१६५२८.२२ ३२३५३३.५८
खेळते भांडवल ४३३६१२.०७ ५१९३०६.०८ ५६५५०३.१८
१ ढोबळ नफा ३८३३.६७ ८४७०.३३ ५१६५.०२
  २ + नफा / तोटा १९१८.७२ ११३०.३३ १२०९.०२
१० सी.डी.रेश्यो ७४.०६% ७४.०२% ७२.७८%
११ सी.आर.ए.आर १०.१४% ११.१३% ११.४४%
१२ नेटवर्थ २६५८६.६२ ३३१०३.५८ ३३७५३.७९
१३ प्रतीसेवक उत्पादन ५०१.६६ ५८२. ६३ ७०५.२३
१४ प्रतीशाखा उत्पादन २४७१.४९ २७८४. ८७ ३२९३.२५
१५ नफ्यातील शाखा २१६ २१७ २१२
१६ ऑिडट वर्ग --
१७ शाखा मुख्यकार्यलयासह २१८ २१८ २१८