English

सूचना व अभिप्राय


तक्रार निवारण अधिकारी

श्री. सतीश बाबासाहेब सावंत
प्र. सरव्यवस्थापक
(कर्जे)

मोबाईल क्रमांक:९९७०४४६५००
दूरध्वनी क्रमांक:०२३३-२३२४६४१ ते ४५
ई-मेल: sanglidccbank@dccbsangli.com
ई-मेल: sanglidcc@gmail.com
ई-मेल: satish.sawant2069@gmail.com

आपल्या सूचना, अभिप्राय व तक्रारीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा