English

सांपत्तिक स्थिती


सांपत्तिक स्थिती
(मार्च २०२२ अखेर)

(₹ लाखात)


भाग भांडवल

₹ १६,१७८.१९/-

निधी

₹ ६८,२९३.४५/-

एकूण ठेवी

₹ ६,८३,५४५.१९/-

गुंतवणूक

₹ ३,०१,१४८.२४/-

बाहेरील कर्जे

₹ १,०३,६६९.१५/-


दिलेली कर्जे

₹ ५,०५,४६२.६/-

खेळते भांडवल

₹ ९,१६,६८१.९५/-

सी. आर. ए. आर.

११.७२ %

नेटवर्थ

₹ ६६,७४८.७८/-

ऑडीट वर्ग

' अ '

बँकेची प्रगती दर्शविणारे आकडे

(₹ लाखात)तपशील 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
व्यक्तीशः सभासद 92 247 523 1370 583 414 380 364 363 363 363 363 364 365 365 366 366 366 366 366
सोसायट्या सभासद 18 68 159 605 917 1198 1814 3087 3881 3945 3956 3994 4007 4053 4085 4101 4133 4145 4162 4221
शेअर भांडवल (₹ लाखात) 0.43 0.64 1.23 13.95 95.38 188.92 593.44 2,575.96 5,647.10 8,647.97 9,742.08 10,426.02 10,898.21 11,478.58 12,133.73 12,817.84 13,810.95 14,322.28 15,401.46 16,178.19
रिझर्व व इतर फंडस् (₹ लाखात) 0.02 0.74 1.23 2.96 29.35 185.06 666.23 3,731.01 16,712.23 16,485.37 21,875.38 23,315.34 25,841.78 33,480.47 38,642.41 - 45920.85 44,125.32 60,052.55 68,293.45
ठेवी (₹ लाखात) 1.81 3.74 12.27 23.61 527.98 2,697.30 15,868.51 68,649.01 1,87,664.67 22,8797.65 2,74,458.50 3,40,537.37 3,60,533.45 4,27,597.78 4,44,543.81 4,82,241.04 5,58,386.99 5,80,082.93 6,42,354.76 6,83,545.19
बाहेरील कर्जे (₹ लाखात) --- --- --- 35.13 380.75 134.83 1,560.14 7,277.13 4,462.44 16,858.32 9,715.40 13,328.03 18,128.02 27,216.39 49,356.70 44,559.86 56,711.99 67,833.17 86,152.85 1,03,669.15
गुंतवणूक (₹ लाखात) 0.15 1.71 3.32 27.57 188.54 1,433.37 5,536.39 18,851.03 97,959.68 83,424.48 91,424.48 1,45,130.49 1,24,787.25 1,51,045.73 1,61,982.69 1,69,799.63 1,88,958.19 2,35,829.44 2,03,061.23 3,01,148.24
दिलेली कर्जे (₹ लाखात) 1.88 2.19 3.02 111.67 811.11 1,655.90 12,101.33 63,726.96 1,05,852.88 1,77,981.79 2,10,123.59 2,24,252.99 2,67,012.38 3,16,528.22 3,23,533.58 3,78,866.16 4,53,331.64 4,21,473.82 5,35,684.03 5,05,462.6
खेळते भांडवल (₹ लाखात) 2.39 5.33 15.82 39.02 1079.55 3,424.62 19,379.29 88,443.21 2,28,172.28 2,86,254.04 3,29,318.29 4,02,445.02 4,33,612.07 5,19,306.08 5,65,503.18 6,06,652.71 7,04,277.82 7,44,907.98 8,46,566.92 9,16,681.95
शाखा (1 विस्तारीत कक्ष व मुख्य कार्यालयासह) 1 1 1+1 11 33 79 140 208 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 219
नफा (₹ लाखात) 0.05 0.12 0.27 0.88 8.52 37.66 136.33 230.74 886.39 2,121.45 5,149.00 2,716.94 4,833.67 8,470.33 5,165.02 7,296.01 10,568.50 9239.08 12,763.91 13,051.86
डिव्हीडंड /
संस्थात्मक विकास निधी (%)
6 % 6 % 5 % 4 % 5 % 7.5 % 12 % 6 % -- 7.50 % + 5 %
(राखीव निधी)
10 % 10 % 10 % 12 % 12 % 12 % 12 % - 12 % 12 %

प्रगतीचा आलेख