English

कर्ज - अधिक माहिती

शेती पीक कर्ज

ऊस


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
आडसाली ७५०००/- ५००००/- १,२५०००/- ३७,५००/- १,६२,५००/- 1 जुलै २०१७ ते ३० जून २०१९
सुरु / पूर्वहंगामी ६००००/- ४००००/- १,०००००/- ३०,०००/- १,३०,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८
खोडवा / निडवा ६०००० /- ४०००० /- १,००००० /- ३०,०००/- १,३०,०००/-

द्राक्षबाग


अ) सर्वसाधारण द्राक्षे ( नियमीत शेतकऱ्यांसाठी )

पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची
तारीख
कर्ज परतफेडीची
तारीख
एप्रिल छाटणीचे वेळी १,२0,000/- ३६,000/- १,५६,०००/- १ जानेवारी ते एप्रिल २०१९
१५ ऑगॅस्ट ते ३० सप्टेंबर १,०५,००० /- ३१,५००/- १,३६,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
1 ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ७५,००० /- २२,५००/- ९७,५००/-
एकूण ३,००,००० /- ९०,०००/- ३,९०,०००/-

ब) सर्वसाधारण द्राक्षे ( "अ" वगळता इतर शेतकऱ्यांसाठी )

पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
एप्रिल छाटणीचे वेळी ९०,००० /- २७,०००/- १,१७,०००/- १ जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१९
३१ डिसेंबर ८०,००० /- २४,०००/- १,०४,०००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
1 ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ५५,००० /- १६,५००/- ७१,५००/-
एकूण २,२५,००० /- ६७,५००/- २,९२,५००/-

क) वायनरी द्राक्षासाठी

पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
एप्रिल छाटणीचे वेळी ६०,००० /- १८,०००/- ७८,०००/- १ जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१९
३१ डिसेंबर ४५,००० /- १३,५००/- ५८,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
1 ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/-
एकूण १,२५,००० /- ३७,५००/- १,६२,५००/-

ड) निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी -

पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
एप्रिल छाटणीचे वेळी १,३०,००० /- ३९,०००/- १,६९,०००/- १ जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१९
३१ डिसेंबर १,१५,००० /- ३४५००/- १,४९,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
1 ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर ८०,००० /- २४,०००/- १,०४,०००/-
एकूण ३,२५,००० /- ९७,०००/- ४,२२,५००/-

दीर्घ मुदत द्राक्ष मंडप उभारणी

अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा व्याजदर मुदत वर्षे पात्र शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक क्षेत्र
रु. ४.०० लाख प्रती एकर दीर्घ मुदत द्राक्ष मंडप उभारणी संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
९ वर्षे
१ वर्ष सवलतीचा कालावधी
१. ८अ प्रमाणे सर्व ७/१२
२. उताऱ्याप्रमाणे सर्व फेरफार
३. इतर वित्तीय संस्थाचे दाखले
४. द्राक्षबाग लागण दाखला
५. चितु:सिमेचा दाखला
कमीत कमी ०.१० हेक्टर ते
जास्तीत जास्त २.८० हेक्टर

केळी


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
सुधारीत जातीची केळी ७५००० /- ४५००० /- १,२०००० /- ३६,०००/- १,५६,०००/- १ जानेवारी ते जून २०१९
केळीच्या खोडव्यासाठी ५००००/- ५०,०००/- १५,०००/- ६५,०००/- ३१ डिसेंबर २०१८ जून २०१९

पानमळा


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
पानमळा ६५००० /- ६०००० /- १,२५,००० /- ३७,०००/- १,६२,५००/- १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार

तंबाखू


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
तंबाखू २००० /- -- २,००० /- ६००/- २,६००/- १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१८ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार

हळद


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
हळद पीक कर्ज १,५०,००० /- ४५,०००/- १,९५,०००/- १ जानेवारी ते जून २०१९
नवीन पीक घेणाऱ्या शेतकर्यांना बियाणासाठी फक्त प्रथम वर्षासाठी जादा २५,०००/- ७,५००/- ३२,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार

कापूस


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
जिरायत कापूस २०,००० /- १५००० /- ३५००० /- १०,५००/- ४५,५००/- 1 एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
स्थानिक लक्ष्मी / सुधारित २०००० /- १५००० /- ३५००० /- १०५००/- २१,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
सुधारित बागायत २०००० /- १५००० /- ३५००० /- १०५००/- २१,०००/-
संकरीत कापूस बा. २५००० /- २५००० /- ५०००० /- १५,०००/- ६५,०००/-

मिरची


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
बागायत सु.जाती ४,८०० /- १,४४०/- ६,२४०/- 1 एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
स्थानिक जाती २००० /- ६००/- २,६००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
ढबू मिरची ६२,००० /- ९६,०००/- ४१,६००/-

फळफळावळे


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
आंबा ६०,००० /- ४०,००० /- १,००,००० /- ३०,०००/- १,३०,०००/- 1 जानेवारी ते जून २०१९
पपई १५००० /- १०००० /- २५००० /- ७,५००/- ३२,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ मे २०१९
नारळ २५००० /- -- २५,००० /- ७,५००/- ३२,०००/- 1 जानेवारी ते
सीताफळ २०,००० /- २०,००० /- ४०,००० /- १२,०००/- ५२,०००/- ३१ डिसेंबर २०१८ मे २०१९
कलिंगड १०,००० /- १५,००० /- २५,००० /- ७,५००/- ३२,०००/- 1 जानेवारी ते मे २०१९
कागदी लिंबू १५,००० /- १५,००० /- ३०,००० /- ९,०००/- ३९,०००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
चिक्कू २०,००० /- २०,००० /- ४०,००० /- १२,०००/- ५२,०००/- 1 जानेवारी ते मे २०१९
पेरू ३०,००० /- २५,००० /- ५५,००० /- १६,५००/- ७१,५००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
स्ट्रोबेरी (५ गुंठेसाठी) १०,००० /- -- १०,००० /- ३,०००/- १३,०००/- 1 जानेवारी ते मे २०१९
शाबू १४,००० /- ४,७५० /- १८,७५०/- ५,६२५/- २४,३७५/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
अंजीर १३,७०० /- -- १३,७०० /- ४,११०/- १७,८१०/- 1 एप्रिल ते मे २०१८
डाळींब ८०,००० /- ७०,००० /- १,५०,००० /- ४५,०००/- १,९५,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
बोरबाग २५,००० /- -- २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- १ जानेवारी ते मार्च २०१८
संत्री 3५,००० /- 3५,००० /- ७०,००० /- २१,०००/- ९१,०००/- १ जानेवारी ते एप्रिल २०१८
मोसंबी 3५,००० /- 3५,००० /- ७०,००० /- २१,०००/- ९१,०००/- ३१ डिसेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
ड्रगन फ्रुट ३०,००० /- २०,००० /- ५०,००० /- १५,०००/- ६५,०००/-

भाजीपाला


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
बटाटा अ) बेने खरेदी करणार शेतकरीसाठी ६०,००० /- १८,०००/- ७८,०००/- १ एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
बटाटा ब) इतर बटाटा उत्पादन शेतकरी १०,००० /- ३,०००/- १३,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
टोमाटो ३४,००० /- ३०,००० /- ६४,००० /- १९,२00/- ८३,२00/-
आले १५००० /- १०,००० २५००० /- ७,५००/- ३२,५००/-
गवार, कोबी, वाटाणा, फ्लॉवर ५५०० /- -- ५५०० /- १,६५०/- ७,१५०/-
पुसासावण भेंडी ३०,००० /- -- ३०,००० /- ९,०००/- ३९,०००/-
कारली २०,००० /- -- २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/-
काकडी २०,००० /- -- २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/-
घेवडा १५,००० /- -- १५,००० /- ४,५००/- १९,५००/-
दोडका २५,००० /- -- २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/-
पडवळ २५,००० /- -- २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/-
वांगी 3५,००० /- -- 3५,००० /- १०५००/- ४५,५००/-
कांदा ५०,००० /- -- ५०,००० /- १५,०००/- ६५,०००/-
लसून १२,५०० /- -- १२,५०० /- 3,७५०/- १६,५००/-
शेवगा १,००,००० /- -- १,००,००० /- ३०,०००/- १,३०,०००/- १ एप्रिल ते ३० सेप्टेम्बर २०१८ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार

तेलबिया


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
भुईमुग : अ) खरीप, जिरायत / बागायत ३०,००० /- ९,०००/- ३९,०००/- 1 एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१८ मार्च २०१९
भुईमुग : ब) रब्बी उन्हाळी ३६,००० /- १०,८००/- ४६,८००/- १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार
सोयाबीन ४०,००० /- १२,०००/- ५२,०००/- 1 एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१८ मार्च २०१९
सुर्यफुल खरीप २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/- १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार
सुर्यफुल रब्बी उन्हाळी २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
तीळ १५,००० /- ४,५००/- १९,५००/- 1 एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
करडई १०,००० /- ३,०००/- १३,०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
जवस १,१०० /- ३३०/- १,४३०/-

कडधान्य


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
तूर २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- १ एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
मुग १८,००० /- ५,४००/- २३,४००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
हरभरा (बागायत) ३०,००० /- ९,०००/- ३९,०००/- १ ऑक्टोबर २०१८ ते मे २०१९
हरभरा (जिरायत) २०,००० /- ६,०००/- २६,०००/- ३१ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार
वाल १०,००० /- ३,०००/- १३,०००/- १ एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९
उडीद १८,००० /- ५,४००/- २३,४००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार

फुलशेती / वनशेती


पीकाचे नांव पहिला हप्ता दुसरा हप्ता कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
गुलाबाची बाग 3०,००० /- २०००० /- ५०,००० /- १५,०००/- ६५,०००/- १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१८ जुन २०१९ शेवटचा शुक्रवार
झेंडू २४००० /- १०००० /- ३४,००० /- १०,२००/- ४४,200/- १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार
सुबाभूळ - प्रथमवर्ष पीक लागवडीसाठी (झाडे १२५०)
नवीन लागवडीसाठी 8०० /- 3०० /- ११०० /- ३३०/- १,४३०/- १ एप्रिल ते जून २०१९
खोडव्यासाठी ४०० /- 3०० /- ७०० /- २१०/- ९१०/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
सलग्न क्षेत्रात नवीन लागवडीसाठी २२५० /- ९५० /- ३२०० /- ९६०/- ४,१६०/-
खोडव्यासाठी ९०० /- १००० /- १९०० /- ५७०/- २,४७०/-
तुतीची लागवड १०,००० /- -- १०,००० /- ३,०००/- १३,०००/-
चारागवत ४८०० /- -- ४८०० /- ,१४४०/- ६,४२०/- १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१८ मार्च २०१९ शेवटचा शुक्रवार

गहू


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
खपली गहू ५,०००/- १,५००/- ६,५००/- १ ऑक्टोबर २०१८
निफाड मेक्सिकन (बागायत) ३०,००० /- ९०००/- ३९०००/- ते ३१ मार्च २०१९ मे २०१९ शेवटचा शुक्रवार
अ. ऊ. दे. गहू जिरायत २०,००० /- ६०००/- २६०००/-

ज्वारी


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
खरीप जिरायत ज्वारी २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- १ एप्रिल ते मार्च २०१९
खरीप बागायत ज्वारी २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
रब्बी ज्वारी बागायत
रब्बी ज्वारी जिरायत
२५,००० /-
२०,०००
७,५००/-
२६,०००
३२,५००/-
४६,०००
१ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ मे २०१९ शेवटचा शुक्रवार

भात


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
साधा भात ५,००० /- १५००/- ६५००/- १ एप्रिल ते मार्च २०१९
सुधारित भात ३०,००० /- ९०००/- ३९०००/-
बासमती भात ३०,००० /- ९०००/- ३९०००/- ३० सेप्टेम्बर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
सुधारित उन्हाळी भात २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ मे २०१९ शेवटचा शुक्रवार

मका


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
संकरीत मका (खरीप) ४०,००० /- १२०००/- ५२०००/- १ एप्रिल ते मार्च २०१९
संकरीत मका (रब्बी) ४०,००० /- १२०००/- ५२०००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार
स्वीट कॉर्न २५,००० /- ७,५००/- ३२,५००/- १ ऑक्टोबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ मे २०१९ शेवटचा शुक्रवार

बाजरी


पीकाचे नांव कर्जदर प्रती
हेक्टरी रुपये
३०% प्रमाणे
कंझम्प्शन
एकूण कर्ज वितरणाची तारीख कर्ज परतफेडीची तारीख
साधी बाजरी २५,००० /- ७५००/- ३२,५००/- १ एप्रिल ते मार्च २०१९
संकरीत बाजरी २५,००० /- ७५००/- ३२,५००/- ३० सप्टेंबर २०१८ शेवटचा शुक्रवार

हरितगृहातील फुलशेती (प्रती ५ गुंठे हरित गृह शेती ) व इतरतपशील बेड तयार करणे रोपे मजुरी खते औषधे / इतर एकूण पीककर्ज दर
कार्नेशन ७५०० /- ६४००० /- ९७५० /- ५००० /- ९००० /- ९५२५० /- ७१४३५ /-
जर्बेरा ७५०० /- ४८००० /- ९७५० /- ५००० /- ९००० /- ७९२५० /- ५९४३५ /-
गुलाब ७५०० /- ३०००० /- ९७५० /- ५००० /- ९००० /- ६१२५० /- ४५९३५ /-
ढबू मिरची २५०० /- ५००० /- १९७५० /- ५००० /- ९००० /- ४१२५० /- ३०९३५ /-

मुदत कर्जे

पंप / मोटार


इलेक्ट्रीक मोटार
पॉवर कर्ज मर्यादा कर्ज मुदत व्याजदर कर्जदाराचे आवश्यक क्षेत्र जामीनदाराचे क्षेत्र
३ एच.पी १८,००० ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) संस्थेस १०.५०% ०.४० हे. कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
५ एच.पी २३,००० ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) संस्थेस १०.५०% ०.४० हे. कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
७.५ एच.पी ३०,००० ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) सभासद १०.५०% ०.४० हे. कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
१० एच.पी ३५,००० ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) सभासद १०.५०% ०.४० हे. कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रे

ऑईल इंजिन
कर्ज मर्यादा रु कर्ज मुदत व्याजदर कर्जदाराचे
आवश्यक क्षेत्र
जामिनदाराचे
क्षेत्र
२०,०००/- ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
०.४० हेक्टार कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रे

सबमर्सिबल पंप
कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे व्याजदर कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
६०,०००/- ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
०.४० हेक्टार कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रे

सिमेंट/पीव्हीसी पाईप लाईन
(रु.१,००,०००/- चे आतील)
कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे व्याजदर कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
६०,०००/- ७ वर्षे (वार्षिक समान ७ हप्ते) संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
०.४० हेक्टार कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रे


पाणी पुरवठा स्किम


पाणीपुरवठा स्किम
(रु.१,००,०००/- चे वरील)
कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे व्याजदर कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
प्रती एकर
१,००,०००/-
९ वर्षे (वार्षिक समान ९ हप्ते)
(७+२)सवलतीचा कालावधी
संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
०.४० हेक्टार कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रेक्षारपड जमीन सुधारणा
(रु.१,००,०००/- चे वरील)
मुदत ७ वर्ष (वार्षिक समान ५ हप्ते) सवलतीचा कालावधी २४ महिन्यांचा राहिल.
व्याजदर संस्थेस १०.५०%, सभासदास १२.५०%
जामीनदाराचे क्षेत्र कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा एकरी रु.७०,०००/-
प्रोजेक्ट खर्चाच्या ९०% प्रमाणे जी रक्क्म कमी असेल इतकी रक्कम मंजूर केली जाईल.
कर्ज मर्यादा वरीलपैकी अथवा कोटेशनचे ९०% यापैकी कमी असणारी रक्कम.
आवश्यक कागदपत्रेदुभती जनावरे खरेदी, नाबार्ड, गोबर गॅस प्लांट


दुभती जनावरे खरेदी
(रु.१,००,०००/- चे वरील)
मुदत ५ वर्ष, वार्षिक समान ५ हप्ते.
व्याजदर संस्थेस १०.५०%, सभासदास १२.५०%
जामीनदाराचे क्षेत्र कर्जदाराचे क्षेत्राइतपत
कर्ज मर्यादा
युनिट कर्ज मर्यादा आवश्यक क्षेत्र
बारमाही बागायत पिकाऊ जिरायत
नाग./पंढरपुरी म्हैस १ ३०,०००/-
०.१० ०.४०
नाग./पंढरपुरी म्हैस २ चे १ युनिट ६०,०००/-
०.३० ०.८०
नाग./पंढरपुरी म्हैस ५ चे १ युनिट १,५०,०००/-
०.८०  -.८०
मेहसाना म्हैस/ संकरित गाय १ ४५,०००/-
०.१५ ०.४०
मेहसाना म्हैस/ संकरित गाय २ चे १ युनिट ९०,०००/-
०.३० ०.८०
मेहसाना म्हैस/ संकरित गाय ५ चे १ युनिट २,२५,०००/-
०.८०  -.८०
आवश्यक कागदपत्रे

नाबार्डचे DEDS योजनेअंतर्गत दुभती जनावरे खरेदी

अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा व्याजदर मुदत वर्षे पात्र शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक क्षेत्र
संकरित गाय व मेहसाना म्हैस रु. ६००००/- प्रती जनावर कमीत
कमी २ जनावरे ते जास्तीत जास्त
१० जनावरांसाठी कर्जपुरवठा
नाबार्ड मार्फत अनुदान
२५% सर्वसाधारण
३३.३३%अनुसूचित जाती,
जमातीकरीता
संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
५ वर्षे १. ८अ प्रमाणे सर्व ७/१२
२. इतर वित्तीय संस्थाचे दाखले
३. शेड बांधकाम असलेस प्लान, इस्टीमेट
४. पशुवैद्यकीय अधिकार्याचा दाखला
५. प्रकल्प अहवाल
२ जनावरांसाठी ०.२० हेक्टर
१० जनावरांसाठी १.०० हेक्टर


गोबर गॅस प्लांट उभारणेसाठी कर्ज मर्यादा
जनावरांची संख्या गोबरगॅस क्षमता
(घनमिटर)
शिवसदन तयार
RCC कृष्ण
मोडेल
दीनबंधू मोडील
सयंत्र
संडास
बांधकाम
मुदत वर्ष किमान क्षेत्र
धोरणा
जमीनदार क्षेत्र
धोरणा
२ ते 3 १९००० ४९०० ४५०० ०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे
. बारमाही बागायत
०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
३ ते ४ २१००० ५९०० ४५०० ०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
४ ते ६ २४००० ७१०० ४५०० ०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
६ ते १० २८००० ९२०० ४५०० ०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
१० ते १५ ३४००० -- ४५०० ०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत
०.२० हे. जिरायत
किवा ०.१० हे .
बारमाही बागायत


ट्रक्टर ट्रॉली


अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
१६ ट्रक्टर खरेदी (कृषियांत्रिकी सुविधा)
ट्रक्टर खरेदी (कृषियांत्रिकी सुविधा) कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे १.२० हे. बारमाही बागायत किंवा ६.०० हे. पिकाऊ जिरायत १.२० हे.
२ चाकी ट्रॉली १ व २ शेती अवजारे( स्वमालकीची ट्रक्टर असलेस) कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे १.८० हे. बारमाही बागायत किंवा 3.०० हे. पिकाऊ जिरायत ०.८० हे.
४ चाकी ट्रॉली १ व २ शेती अवजारे( स्वमालकीची ट्रक्टर असलेस) कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे १.८० हे. बारमाही बागायत किंवा 3.०० हे. पिकाऊ जिरायत ०.८० हे.
दुसऱ्या ट्रॉली साठी
(स्वतंत्र कर्ज मागणी प्रकरण
तयार करून पाठवावे)
२ चाकी ट्रॉली १ व २ शेती अवजारे( स्वमालकीची ट्रक्टर असलेस) कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे ०.४० हे. बारमाही बागायत ०.४० हे.
४ चाकी ट्रॉली खरेदी कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे ०.४० हे. बारमाही बागायत ०.४० हे.
१८ कृषीयंत्रीकीकरण योजनेअंतर्गत
लहान ट्रक्टर खरेदी -३०ह्प पर्यंत १ ट्रॉली व दोन शेती अव्जारी / पॉवर टिलर कोटेशनच्या ९०% ९ वर्षे ०.८० हे. बारमाही बागायत ०.८० हे.
१९ मळणी मशिन
७.५० हप पर्यंत कोटेशनच्या ९०% ७ वर्षे ०.८० हे. बारमाही बागायत किंवा २.०० हे. पिकाऊ जिरायत ०.८० हे.

शेततळे


२० शेतकर्यांना शेततळे टियर करणेसाठी कर्ज धोरण ९ वर्षे मुदतीने (१ वर्ष सवलतीचा कालावधी)
तळ्याचे आकारमान मीटरमध्ये पाणीसाठा लिटरमध्ये एकूण खर्च लाभ क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) जामिनदार
१४*१४*3.४० ५०००००/- ५६०००/- ०.५० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
१८*१८*3.४० १००००००/- ८१५००/- १.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
२०*२०*४.०० १५०००००/- १०५०००/- १.५० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
२४*२४*४.०० २००००००/- १५२०००/- २.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
२६*२६*४.०० २५०००००/- १७००००/- २.५० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
२८*२८*४.१० ३००००००/- १९८६००/- 3.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
३४*३४*४.७० ५००००००/- २९५०००/- ५.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
४१*४१*५.०० ८००००००/- ४२००००/- ८.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार
४४*४४*५.४० १०००००००/- ४८६०००/- १०.०० १.२० हे. क्षेत्र असणारे २ जामिनदार

पानमळा


अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
२१ पानमळा (०.४० हेक्टर करिता)
१ ला. हफ्ता  ३७९५०/-
२ रा. हफ्ता  २६०५०/-
एकूण रुपये  ६४०००/-
६४०००/- ५ वर्ष
१ वर्ष
ग्रेस पिरीयड
१.२० हे. पिकाऊ क्षेत्र १.२० हे.
२१ रेशीमउद्योग
अ) (०.२० हे.)
१४५००/- ५ वर्ष
१ वर्ष
ग्रेस पिरीयड
तुती लागण
कमीत कमी ०.२० हे.
१.८० हे.
२२ रेशीमउद्योग
ब) (०.४० हे.)
३९०००/- ५ वर्ष
१ वर्ष
ग्रेस पिरीयड
तुती लागण
कमीत कमी ०.४० हे.
१.८० हे.
२३ HTP पंप
अ)०.४० ते १.२० हे. फळबागा
ब)१.२० ते १.६० हे. फळबागा
क)२.०० ते २.८० हे. फळबागा

१४,०००/-
१८,७५०/-
२४१५०/-

५ वर्षे

०.४० हे.
१.२०हे
२.०० हे

०.४० हे.
१.२० हे
२.००हे
२४ गुलाब बाग ०.४० हे. साठी
१ ला. हफ्ता  १७१६०/-
२ रा. हफ्ता  ७८४०/-
एकूण रुपये  २५०००/-

२५,०००/-

३ वर्षे

१.२० हे. पैकी
५०% बारमाही बागायत क्षेत्र आवशक

१.२० हे.
२५ गुलाब बाग - नायलॉन जाळीसाठी(०.४० हे. करिता)
४,०००/-
५ वर्षे ०.8० हे. ०.8० हे.
२६ गुलाब बाग - पॉवर स्प्रे.पंप
कोटेशनच्या ७५% ३ वर्षे ०.२० हे. कमीत कमी द्राक्षबाग ०.8० हे.
२७ बेदाणा शेड
अ) शेड बांधकाम
ब) खेळते भांडवल
क) एकूण

१०००००/-
२००००/-
१२००००/-

५ वर्षे
६ महिने

०.६० हे. द्राक्षबाग अवक्षक

०.६० हे.

ठिबक सिंचन, हळद शिजवणे मशिने, हरितगृहाचे कर्ज व शेळीपालन


ठिबक सिंचन
अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
२१ ऑटोमायझेशन ठिबक प्रोजेक्ट खर्चाच्या
९०% व एकरी
जास्त ८५०००/-
५ वर्षे कमीत कमी
२ हे.
२ हे
२१ ठिबक सिंचन रु.४००००/एकर
व कोटेशन ९०%
यापेकी जे कमी
असेल ते
५ वर्षे कर्जदाराच्या
मागणी प्रमाणे
कर्जदारा
इतपत

हळद शिजवणे मशिने
अ.न कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
अ) लहान यंत्र कोटेशन ९०% ५ वर्षे ०.८०हे.
पैकी ०.४० हे
हळद पीक
०.८० हे
ब) मोठे यंत्र कोटेशन ९०% ५ वर्षे ०.८०हे.
पैकी ०.४० हे
हळद पीक
०.८० हे

अ.न कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
३० पॅक हाउस उभारणी
६०० चौरस फुटाचे
पॅक हाउस करिता
३००००० ७ वर्षे १.२०हे. पैकी
०.८० हे फळबाग/फुलबाग
आवशक
१.२० हे
३० क्षारपद जमिनीमध्ये
कोळंबी शेती
१ हेक्टर क्षेत्रफळ
२५५२००/- ५ वर्षे १.००हे. क्षेत्रासाठी
सभासदाचे लागवडी
योग्य १.०० हे. क्षेत्र
तारण आवशक
१.०० हे

३२) हरितगृहाचे कर्ज मर्यादा खालील प्रमाणे राहील
अ.न तपशील जरबेरा कार्नेशन रंगीत ढबू मिरची
कर्ज मर्यादा (एकूण खर्चाच्या ८५%)
१० गुंठे करिता
११००००० ११३९००० ८६१०००
पीकनिहाय प्रती
१ गुंठ्यासाठी कर्ज
मर्यादा
११०००० ११३९०० ८६१००
जे सभासद वरीलप्रमाणे पॉट सिस्टीम पीक लागवड करणार आहेत त्यासभासदांना १ गुंठ्यासाठी वाढीव कर्ज रु. १७५००/- मात्र देता येइल.

३३) बंदिस्त शेळीपालन (५० + २ नर ) १ युनिट
अ.न तपशील कर्ज मर्यादा मुदत किमान क्षेत्र धारणा जामीनदार क्षेत्र धारणा
अ)पाल्याचे छप्पर
ब)पत्र्याचे छप्पर
१६४६५०
२०२६५०/-
५ वर्षे
५ वर्षे
१. जिल्हातील शिराळा, वाळवा,
तासगाव , मिरज, कडेगाव,
पलूस, या तालुक्यातील
सभासद क्षेत्र १.२० हे. पैकी
०.८० हे. कायम स्वरूपी
बारमाही बागायत
२. क. महांकाळ, जत, खानापूर,
आटपाडी या तालुक्यतील
क्षेत्र धारणा २.००हे. पैकी
०.६० हे. बारमाही बागायत०.८० हे.

कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
जामिनदाराचे
किमान क्षेत्र धारणा
बैलगाडी
अ) २ मे.टन क्षमता
६ मे.टन क्षमता (महा.अग्रो कॅर्प)
ब) रबरीधावाची (स्थानिक)
क) लोखंडी (MIDC)
चाकाची १ टनी

८८००/-
११०००
५६००
६१००

७ वर्षे
७ वर्षे
७ वर्षे
७ वर्षे

०.४० हे
०.४० हे
०.४० हे
०.४० हे

०.४० हे
०.४० हे
०.४० हे
०.४० हे
चाप कटर (कडबा
कटाई मशिन)
१ ते २ hp मोटार सह कोटेशनच्या ९०% किंवा
रु ७५००/- यापेकी जी
कमी असेल ती
५ वर्षे परतफेडीच्या
कुवतीप्रमाणे
आवशक क्षेत्र
०.८० हे.
३ ते ५ hp मोटार सह कोटेशनच्या ९०% किंवा
रु १२०००/- यापेकी जी
कमी असेल ती
५ वर्षे परतफेडीच्या
कुवतीप्रमाणे
आवशक क्षेत्र
०.८० हे.
लोखंडी बालोद खरेदीसाठी
१. 3 क्विंटल बालोद क्षमता
२. ४ क्विंटल बालोद क्षमता
३. ५ क्विंटल बालोद क्षमता
४. १० क्विंटल बालोद क्षमता

८९०/-
११००/-
१३५०/-
१९७०/-

५ वर्षे
५ वर्षे
५ वर्षे
५ वर्षे

०.४०हे.
०.४०हे.
०.४०हे.
०.८०हे.

०.४०हे.
०.४०हे.
०.४०हे.
०.८०हे.
सेप्टिक TANK ९०००/- ५ वर्षे ०.२०हे. जिरायत किंवा
०.१० हे बारमाही बागायत
०.२०हे.
शोष खड्डा ४५००/- ५ वर्षे ०.१०हे. जिरायत किंवा
०.१० हे बारमाही बागायत
(सभासदाचे क्षेत्र नसलेस
ग्राम पंचायत हद्दीतील
मालमत्ता, राहते घर
तारण घेवून वर्दी रिपोर्ट ने
कर्जाचा बोजा नोंद
करून कर्ज
देता येईल)
०.२०हे.
तुषार सिंचन
एक सांचासाठी

१२०००/-

५ वर्षे

गटविकास अधिकारी
यांचा दाखला घेवून

सभासदाचे कर्ज
मागणी क्षेत्रा इतपत


फळबाग लागवड


अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा रु मुदत वर्षे कर्जदाराचे किमान
क्षेत्र धारणा
३९ द्राक्षबाग उभारणी (दीर्घ मुदत)
(थॉमसन, डोग्रेज, वायनरी, बेदाणा उत्पादन,
द्राक्ष ई.साठी)
अ) १ले.वर्ष - १,९६,०००/-
ब) २रे.वर्ष - ६४०००/-
 एकूण - ;रु. २६००००/-
२६००००/-
(०.४० हे
करिता)
९ वर्षे
पहिले २ वर्षे
सवलतीचा कालावधी
   १.००हे. वरील कर्जासाठी
दुप्पट क्षेत्र तारण आवशक.
एका सभासदास जास्ती
जास्त १.२०हे. पर्यंत मर्यादा
४० डाळींबबाग उभारणी १०००००/-
(०.४० हे
करिता)
७ वर्षे
पहिले २ वर्षे
सवलतीचा कालावधी
      १.००हे. वरील कर्जासाठी
दुप्पट क्षेत्र तारण आवशक.
एका सभासदास जास्ती
जास्त १.२०हे. पर्यंत मर्यादा

अपारंपरीक उर्जा स्त्रोत योजना अंतर्गत सौर उर्जा स्त्रोत


साधनांसाठी म.मुदत कर्ज
१) सौर घरगुती दिवे: -
सायंत्राची क्षमता सायंत्राची किंमत
रुपये
मिळणारे अनुदान
रुपये
परतफेड कालावधी
मुदत वर्षे
मोडयुल 20 वॅट दिवा
१ बॅटरी - २० ए.एच
६५००/- २५००/- ५ वर्षे
मोडयुल ३७ वॅट दिवा
२ बॅटरी - ४० ए.एच
१६०००/- ४८००/- ५ वर्षे
मोडयुल ३७ वॅट दिवा
१ + पंखा १ बॅटरी -
४० ए.एच
१६०००/- ४८००/- ५ वर्षे
मोडयुल ७४ वॅट दिवे
२ + पंखा १ बॅटरी -
७५ / ८० ए.एच
३००००/- ४८००/- ७ वर्षे
मोडयुल ७४ वॅट दिवे
४ बॅटरी - ७५ / ८०
ए.एच
३००००/- ४८००/- ७ वर्षे
सौर उष्ण जल सयंत्र
क्षमता किंमत रुपय परतफेड कालावधी मुदत वर्षे आवशक कुटुंब सदस्य
१०० लिटर १८०००/- ५ वर्षे ४ ते ५
200 लिटर ३५०००/- ५ वर्षे ८ ते १०
३०० लिटर ४८०००/- ७ वर्षे १२ ते १५
५०० लिटर ६५०००/- ७ वर्षे १६ ते २०


र्सौर वॉटर पंप / सोलर होमे प्रकाशयोजना सिस्टीम / सोलर वॉटर सिस्टीम


अ) AC पंप
अ.न क्षमता सायंत्राची किंमत
रुपये
८०% करावा लागणारा
कर्ज पुरवठा
२०%
स्वगुंतवणूक
मिळणारे
अनुदान
कर्जासाठी आवशक
तारण क्षेत्र (हे. आर.)

यापूर्वी      |     सुधारित
१ एच.पी १७१००० १३६८०० ३४२०० ५०४०० ०.४०      |     ०.३०
२ एच.पी ३४२००० २७३६०० ६८४०० १००८०० 0.८0      |     0.६0
३ एच.पी ४३५००० ३४८००० ८७००० १२९६०० १.१0      |     0.८0
५ एच.पी ५७५००० ४६०००० ११५००० २१६००० १.४0      |     १.००
७.५ एच.पी ८३०००० ६६४००० १६६००० १९४४०० २.००      |     १.२०
१० एच.पी १०१०००० ८८०००० २०२००० १९४४०० २.६०      |     २.००
ब) DC पंप
अ.न क्षमता सायंत्राची किंमत
रुपये
८०% करावा लागणारा
कर्ज पुरवठा
२०%
स्वगुंतवणूक
मिळणारे
अनुदान
कर्जासाठी आवशक
तारण क्षेत्र (हे. आर.)

यापूर्वी      |     सुधारित
१ एच.पी २२८००० १८२४०० ४५६०० ५७६०० 0.५0      |     0.४0
२ एच.पी ३४२००० २७३६०० ६८४०० ११५२०० 0.८0      |     0.६0
३ एच.पी ५७०००० ४५६००० ११४००० १६२००० १.४०      |     0.८0
५ एच.पी ९१२००० ७२९६०० १८२४०० २७०००० २.२0      |     १.२०

क) सोलर होमे प्रकाशयोजना सिस्टीम
अ.न सिस्टीम
AC/DC
समाविष्ट बाबी युनीट येणारा खर्च स्वगुंतवणूक
(१०%)
करावा लागणारा
कर्ज पुरवठा (९०%)
ए.सी ४ दिवे (१८ वॅट),
४ पंखे, १ टीव्ही
१००० वॅट ११०००० ११००० ९९०००
ए.सी ४ दिवे (१८ वॅट),
२ पंखे, १ टीव्ही
४५० वॅट ६५००० ६५०० ५८५००
ए.सी ४ दिवे (१८ वॅट),
१ पंखा, १ टीव्ही
3५० वॅट ५५००० ५५०० ४९५००
ए.सी ४ दिवे (१८ वॅट),
२ पंखे
२५० वॅट ४५००० ४५०० ४०५००
डी.सी ४ दिवे (१८ वॅट) २०० वॅट २१००० २१०० १८९००

क) सोलर वॉटर सिस्टीम
क्षमता
लिटर
पर-दे
(LPD)
कुटुंबातील
व्यक्ती
सोलर tube
संख्या
लागणारी जागा
पर- चौ.मि.
येणारा
खर्च
अनुदान  |  निव्वळ रक्कम घावे लागणारे
कर्ज (९०%)
१०० ४ ते ५ १२ १.५९६ १९०००       ४०६९    |    १४९०० १३४१०
१२५ ५ ते ६ १५ १.९९५ २१५००       ५०८७    |    १६४०० १४७६०
१५० ६ ते ७ १८ २.३९४ २५५००       ६१०४    |    १९४०० १७४६०
200० ८ ते ९ २४ 3.१९२ ३३५००       ८१३९    |    २५३५० २२८१५
२५० १० ते १२ २८ 3.७२४ ३८८००       ८४९६    |    २९३०० २६३७०
३०० १२ ते १३ ३५ ४.६५५ ४८५००       ११८७०    |    ३६९०० २४२१०
५०० २० ते २५ ५५ ७.३१५ ७५०००       १८६५३    |    ५६३०० ५०६७०
१००० ४० ते ५० ५५x२ ७.३१५x२ १५००००       ३७३०६    |    ११२७०० १०१४३०
१५०० ६० ते ७५ ५५x३ ७.३१५x३ २२५०००       ५५९५९    |    १६९०४० १५२१३६
२००० ८० ते १०० ५५x४ ७.३१५x४ ३०००००       ७४६१३    |    २२५३८७ २०२८४८

कुक्कूटपालन


अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा व्याजदर मुदत वर्षे पात्र शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक क्षेत्र
लेयर पक्षी खरेदी १००० पक्षी रु. ६.२० लाख
५००० पक्षी रु. ३१.०० लाख
संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
५ वर्षे १. ८अ प्रमाणे सर्व ७/१२
२. इतर वित्तीय संस्थाचे दाखले
३. कंपनीचे कागदपत्रे
४. कंपनीचे हमीपत्र
५. प्रकल्प अहवाल
६. पशुवैद्यकीय अधिकार्याचा दाखला
७. शेड बांधकाम प्लान, इस्टीमेट
८. साहित्य खरेदी कोटेशन
९. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
१०. ग्रामपंचायत ना हरकत दाखला
लायेर पक्षी :- १००० ते २०००
१.०० हेक्टर बागायत किंवा
१.६० हेक्टर पिकाऊ जिरायत
लायेर पक्षी :- ३००० ते ४०००
१.२० हेक्टर बागायत किंवा
२.०० हेक्टर पिकाऊ जिरायत
लायेर पक्षी :- ५०००
२.०० हेक्टर बागायत किंवा
२.८० हेक्टर पिकाऊ जिरायत
बॉयलर पक्षी खरेदी कमीत कमी २००० पक्षी ते
जास्तीत जास्त ५००० पक्षी
रु. १५०/- प्रती पक्षी शेड बांधकाम
व साहित्य खरेदी अथवा यासाठी
येणाऱ्या खर्चाच्या ९०% यामध्ये
कमी असणारी रक्कम
२००० पक्षी रु. २.७० लाख
५००० पक्षी रु. ६.७५ लाख
संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
५ वर्षे १. ८अ प्रमाणे सर्व ७/१२
२. इतर वित्तीय संस्थाचे दाखले
३. कंपनीचे कागदपत्रे
४. कंपनीचे हमीपत्र
५. प्रकल्प अहवाल
६. पशुवैद्यकीय अधिकार्याचा दाखला
७. शेड बांधकाम प्लान, इस्टीमेट
८. साहित्य खरेदी कोटेशन
९. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
१०. ग्रामपंचायत ना हरकत दाखला
बॉयलर पक्षी :-
( शेड बांधकाम व साहित्य)
२००० ते ३००० पक्षी

०.४० हेक्टर बागायत किंवा
०.८० हेक्टर पिकाऊ जिरायत
बॉयलर पक्षी :-
४००० ते ५००० पक्षी

०.८० हेक्टर बागायत किंवा
१.२० हेक्टर पिकाऊ जिरायत


शेळीपालन


अ.नं कर्जाचे कारण कर्ज मर्यादा व्याजदर मुदत वर्षे पात्र शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक क्षेत्र
२० शेळी + २ बोकड
रु. २.७० लाख
५० शेळी + २ बोकड
रु. ६.३७ लाख
१००० पक्षी रु. ६.२० लाख
५००० पक्षी रु. ३१.०० लाख
संस्थेस १०.५०%
सभासदास १२.५०%
५ वर्षे
१ वर्ष सवलत कालावधी
१. ८अ प्रमाणे सर्व ७/१२
२. इतर वित्तीय संस्थाचे दाखले
३. शेड बांधकाम प्लान, इस्टीमेट
४. पशुवैद्यकीय अधिकार्याचा दाखला
५. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
२० + २ युनिट
०.४० हेक्टर बारमाही बागायत किंवा
०.८० हेक्टर पिकाऊ जिरायत
५० + २ युनिट
०.८० हेक्टर बारमाही बागायत किंवा
१.६० हेक्टर पिकाऊ जिरायत