English

संचालक मंडळमा.संचालक मंडळ
Lights
मा. आ. श्री. मानसिंगराव फत्तेसिंगराव नाईक

अध्यक्ष

Lights
मा. श्रीमती जयश्री मदनराव पाटील

उपाध्यक्षा


Lights
मा. श्री. तानाजी भगवान पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री. अजितराव शंकरराव घोरपडे

संचालक

Lights
मा. आ. श्री. अनिलराव कलजेराव बाबर

संचालक

Lights
मा. श्री. प्रकाश विठोबा जमदाडे

संचालक


Lights
मा. श्री. बाळासो श्रीरंग उर्फ बी. एस. पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री. विशाल प्रकाशराव पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री. दिलीपराव लालासाहेब पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री. महेंद्र सुबराव लाड

संचालक

Lights
मा. आ. श्री. मोहनराव श्रीपती कदम

संचालक

Lights
मा. श्री. वैभव विलासराव शिंदे

संचालक

Lights
मा. श्री. सुरेश रामराव पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री पृथ्वीराज गुलाबराव पाटील

संचालक

Lights
मा. श्री. राहुल नानासो महाडिक

संचालक

Lights
मा. श्री. सत्यजित शिवाजीराव देशमुख

संचालक

Lights
मा. श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख

संचालक

Lights
मा. श्रीमती अनिता विजयकुमार सगरे

संचालिका

Lights
मा. श्री. बाळासाहेब दत्तात्रय होनमोरे

संचालक

Lights
मा. श्री. मन्सूर रुकमूद्दिन खतीब

संचालक


Lights
मा. श्री. ॲड. राजेंद्र उर्फ चिमण रामचंद्र डांगे

संचालक

Lights
मा. श्री. मनोज मोहनराव शिंदे

तज्ञ संचालक


Lights
मा. श्री. सरदार संपतराव पाटील

तज्ञ संचालक


Lights
मा. श्री. मंगेश सुरवसे

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली.

Lights

श्री. शिवाजीराव ठ. वाघ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी