English

माजी संचालक

माजी संचालक

स्व. बी.एस.कोरे
१९३७ ते १९४२ व १९४२ ते १९४७
स्व. हरी बळवंत कुलकर्णी
१९४२ ते १९४७
स्व. बी.बी.पाटील
१९४७ ते १९५२
स्व. व्यंकटराव पी. पोवार
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
स्व. रामचंद्र बाबाजी आरवाडे
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
स्व. जे. व्ही. करमरकर
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
(मिरज)
स्व. महादेव हरी गोडबोले
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
(सांगली)
स्व. केशवराव आ. चौगुले
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
(सांगली)
स्व. हिंदुराव एम. पाटील
१९४७ ते १९५२ व १९५२ ते १९५७
(सांगली)
स्व. सुबराव ए. पाटील
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७ व १९६२ ते १९६७
(सांगली)
स्व. जी. के. मोगळी
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७
(जत)
स्व. विठ्ठलराव बी. देशमुख
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७
(माहुली)
स्व. डी. बी. सूर्यवंशी
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७
(अंकलखोप)
स्व. हन्साजीराव बी. पाटील
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७
(पेठ)
स्व. एम. व्ही. चरणकर (कुलकर्णी)
१९४७ ते १९५२, १९५२ ते १९५७
(बिळाशी)
स्व. बी.ए.दप्तरदार
१९४७ ते १९५२

स्व. गुलाबराव रघुनाथराव पाटील
१९५२ ते १९५७, १९५७ ते १९६२, १९६२ ते १९६७, १९७२ ते १९७७ व १९७७ ते १९८२
स्व. आबासाहेब गणपतराव शिंदे
१९५७ ते १९६२

स्व. रुस्तुमराव चीत्रोजीराव देशमुख
१९५७ ते १९६२
श्री. बी.जी.कदम
१९५७ ते १९६२
स्व. धुळाप्पा भा. नवले
१९५२ ते १९५७
(अंकलखोप)
स्व. एस. डी. शिंदे
१९५२ ते १९५७
(म्हैसाळ)
मा. निगोंडा शिगोंडा पाटील
१९५२ ते १९५७, १९५७ ते १९६२ व १९६२ ते १९६७
(बसरगी)
स्व. गुलाबराव आनंदराव पाटील
१९५२ ते १९५७, १९५७ ते १९६२ व १९६२ ते १९६७
(मांजर्डे)
भाऊसाहेब बंडू माने
१९५२ ते १९५७ व १९५७ ते १९६२
(माहुली)
स्व. आण्णासाहेब तात्यासाहेब आवटी
१९५२ ते १९५७, १९५७ ते १९६२
(आष्टा)
शामराव उमाजी पाटील
१९५२ ते १९५७
(बहादुरवाडी)
मा. बंडू रामचंद्र घोडके
१९५७ ते १९६२
(भेंडवडे)
स्व. राजाराम बालाजी पाटील
१९५७ ते १९६२
(उपाळे मायणी)
ज्ञानू बळवंत पाटील
१९५७ ते १९६२ व १९६२ ते १९६७
(कांदे)
स्व. सदाशिव दाजी पाटील
१९५७ ते १९६२ व १९६२ ते १९६७
(इस्लामपूर)
शिवाजीराव तात्यासाहेब पवार
१९५७ ते १९६२
(मणेराजुरी)
स्व. मोहनराव पतंगराव पाटील
१९६२ ते १९६७

स्व. शंकरराव केशव निकम
१९६२ ते १९६७
(सांगली)
स्व. बाबासाहेब गोपाळराव पाटील
१९६२ ते १९६७

स्व. ज्ञानू पांडुरंग पाटील
१९६२ ते १९६७

मा. लालासाहेब भानुदास यादव
१९६२ ते १९६७ व २००२ ते २००७
(कडेपूर)
मा. उस्मान नबी शेख
१९६२ ते १९६७, १९६७ ते १९७२ व १९७२ ते १९७७
(घरनिकी)
स्व. चंद्रोजी यशवंत पाटील
१९६२ ते १९६७
(अंत्री बु||)
स्व. वसंतराव आबासाहेब शिंदे
१९६२ ते १९६७, १९६७ ते १९७२ व १९७२ ते १९७७
(मळणगाव)
दत्ताजीराव आप्पासाहेब पाटील
१९६२ ते १९६७, १९६७ ते १९७२ व १९७२ ते १९७७
(मांजर्डे)
स्व. हरिभाऊ नारायण नलवडे
१९६२ ते १९६७ व १९६७ ते १९७२
(सहोली)
शिवाजी मार्तंड रसाळ
१९६२ ते १९६७ व १९६७ ते १९७२
(विटा)
स्व. बाळासाहेब बापूसाहेब वग्याणी
१९६७ ते १९७२

मा. नीलकंठ आ. पोळ
१९६७ ते १९७२

स्व. राजेंद्र धनाप्पा दुगाणी
१९६७ ते १९७२ व १९७२ ते १९७७
(बेलोन्दागी)
मा. ज्ञानदेव विठोबा पाटील
१९६७ ते १९७२ व १९७२ ते १९७७
(पलूस)
मा. शिवाजी आनंदराव पाटील
१९७२ ते १९७७

मा. गुरुबसय्या सोमशंकरय्या हिरेमठ
१९७२ ते १९७७
मा. अप्पासाहेब तात्यासाहेब आवटी
१९७२ ते १९७७
मा. पीरगोंडा आदगोंडा पाटील
१९७२ ते १९७७ व १९७७ ते १९८२
स्व. दत्ताजीराव पांडुरंग शिंदे
१९७२ ते १९७७, १९७७ ते १९८२ व १९८२ ते १९८७
स्व. यशवंत भीमराव घोरपडे
१९७७ ते १९८२
मा. सौ. सरोज पांडुरंग पाटील
१९७७ ते १९८२
स्व. जोतिराम दादा पाटील
१९७७ ते १९८२
स्व. दादासाहेब मलगोंडा पाटील
१९७७ ते १९८२
मा. डॉ.आनंदराव बापू पाटील
१९७७ ते १९८२
मा. वसंतराव पांडुरंग पुदाले
१९७७ ते १९८२
मा. बाळासाहेब पांडुरंग गुरव
१९८२ ते १९८७
स्व. बाबासाहेब रामहरी नाईक
१९८२ ते १९८७
मा. भानुदास कृष्णा पडळकर
१९८२ ते १९८७
मा. दादासाहेब निवृत्ती पवार
१९८२ ते १९८७
मा. वसंतराव देवाप्पा बिरनाळे
१९८२ ते १९८७
स्व. बाजीराव रामराव पाटील
१९८२ ते १९८७, १९८७ ते १९९२ व १९९२ ते १९९७
स्व. रामचंद्र हरी खराडे
१९८२ ते १९८७ व १९८७ ते १९९२
स्व. रामराव लक्ष्मण सावंत
१९८२ ते १९८७
मा. आनंद राजाराम सरकाळे
१९८२ ते १९८७
मा. महादेव यशवंत सदामते
१९८२ ते १९८७
मा. भिमगोंडा बाबगोंडा पाटील
१९८२ ते १९८७
मा. बाळासाहेब हरी पाटील
१९८७ ते १९९२
मा. तुकाराम कृष्णा कदम
१९८७ ते १९९२
मा. बापुसो कृष्णा शेळके
१९८७ ते १९९२
मा. शिवागोंडा गुरुपाद मंगसुळी
१९८७ ते १९९२
मा. पांडुरंग सुबराव पाटील
१९८७ ते १९९२ व १९९२ ते १९९७
स्व. भानुदास पांडुरंग पवार
१९८७ ते १९९२
स्व. शहाजीराव गणपतराव पाटील
१९८७ ते १९९२
स्व. हिंदकेसरी मारुती ज्ञानु पाटील (माने)
१९८७ ते १९९२ व १९९२ ते १९९७
मा. खा. प्रकाशराव वसंतराव पाटील
१९९२ ते १९९७ व १९९७ ते २००२
मा. जयंतराव शामराव पाटील
१९९२ ते १९९७
मा. तानाजी भानुदास बोराडे
१९९२ ते १९९७
मा. जयवंतराव शामराव पाटील
१९९७ ते २००२
स्व. अशोक बाळकृष्ण शिंदे
१९९७ ते २००२
मा. माणिकराव मोहनराव पाटील
१९९७ ते २००२ , २००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. महावीर कल्लाप्पा कागवाडे
१९९७ ते २००२ व २००२ ये २००७
मा. आ. उमाजी धानाप्पा सनमडीकर
१९९७ ते २००२
मा. दिनकरराव कृष्णाजी पाटील
१९९७ ते २००२ व २००२ ते २००७
मा. मोहनराव श्रीपती कदम
१९९७ ते २००२ व २००७ ते २०१२
मा. बापुसो कल्लाप्पा शिरगांवकर
१९९७ ते २००२
मा. जगन्नाथ पांडुरंग मस्के
१९९७ ते २००२ व २००२ ते २००७
मा. अमरसिंह फत्तेसिंगराव नाईक
१९९७ ते २००२ व २००२ ते २००७
मा. जयराज तुकडोजीराव घोरपडे
१९९७ ते २००२
मा. शिवाजी हिंदुराव पाटील
१९९७ ते २००२
मा. सौ. मीनाक्षी मोहनराव शिंदे
१९९७ ते २००२
मा. सौ. अनिता दिलीप वग्यानी
१९९७ ते २००२
मा. सौ. मालन कृष्णात मोहिते
(जि. प. प्रतिनिधी, अध्यक्ष जि. प., सांगली) १९९७ ते २००२
मा. श्रीमती लीलावती बा. जाधव
(राज्य बँक प्रतिनिधी)
१९९७ ते २००२ ते १४/१०/२००४ अखेर
मा. आ. विलासराव भाऊसो शिंदे
१९९७ ते २००२, २००२ ते २००७ व २००७ २०१२
मा. ना. र. उर्फ राजेंद्र बाबासो देशमुख
१९९७ ते २००२, २००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. अनिलराव कलजेराव बाबर
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. विजयकुमार आप्पासाहेब सगरे
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. शिवराम पांडुरंग यादव
२००२ ते २००७
मा. दिनकर हिंदुराव पाटील
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. सीताराम बसाप्पा व्हनखंडे
२००२ ते २००७
मा. मारुती सावळा कुंभार
२००२ ते २००७
मा. गजानन आप्पा शेंडगे
२००२ ते २००७
मा. सौ. चंद्रभागा धोंडीसाहेब देशमुख
२००२ ते २००७
मा. सौ. मंगल नामदेव शिंदे
२००२ ते २००७
मा. आ. मधुकरराव दे. चव्हाण
२००२ ते २००७
मा. विलासराव नारायणराव जगताप
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. विलासराव सखाराम पाटील
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. प्रा. शिकंदर आप्पासाहेब जमादार
२००२ ते २००७ व २००७ ते २०१२
मा. अजितराव शंकरराव घोरपडे
२००७ ते २०१२
मा. दत्ताजीराव कृष्णाजीराव पाटील
२००७ ते २०१२
मा. दिनकरराव हिंदुराव पाटील
२००७ ते २०१२
मा. महेंद्र सुबराव लाड
२००७ ते २०१२
मा. रणधीर शिवाजीराव नाईक
२००७ ते २०१२
मा. शंकरराव आत्माराम पाटील
१९७२ ते १९७७, २००७ ते २०१२ व २०१२ ते २०१७
मा. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख
२००७ ते २०१२
मा. इद्रिस ईलीयास नायकवडी
२००७ ते २०१२
मा. शशिकांत बापू देठे
२००७ ते २०१२
मा. राजाराम महादेव पाटील
२००७ ते २०१२
मा. सौ. उषादेवी शंकरराव चरापले
२००७ ते २०१२
मा. सौ. राजश्री माधव देशमुख
२००७ ते २०१२
मा. सुनील बाळासाहेब चव्हाण
२००७ ते २०१२
मा. दिलीप बाळासाहेब वग्याणी
२००७ ते २०१२
मा. दिनकर हिंदुराव पाटील
२००७ ते २०१२