English

व्यवस्थापन

Lights
मा. दिलीपराव लालासाहेब पाटील
अध्यक्ष

बँकेने मुख्य इमारती मध्ये स्वतःच्या जागेत अद्यावत डेटा सेंटर उभे केले असून , या डेटा सेंटरला सर्व २१७ शाखा जोडणेत आल्या आहेत. कोणत्याही शाखेतुन बॅंकिंग सेवा ग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे . बँकेच्या कोणत्याही एटीएम मधून रोख रक्कम ग्राहकांना काढता येते. त्याच प्रमाणे आरटीजीएस / एनईएफटी, एसएमएस बॅंकिंग व इंटरनेट बॅंकिंग इत्यादी आधुनिक सेवा सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.

Lights
मा. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख
उपअध्यक्ष

बँकेने मुख्य इमारती मध्ये स्वतःच्या जागेत अद्यावत डेटा सेंटर उभे केले असून , या डेटा सेंटरला सर्व २१७ शाखा जोडणेत आल्या आहेत. कोणत्याही शाखेतुन बॅंकिंग सेवा ग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे . बँकेच्या कोणत्याही एटीएम मधून रोख रक्कम ग्राहकांना काढता येते. त्याच प्रमाणे आरटीजीएस / एनईएफटी, एसएमएस बॅंकिंग व इंटरनेट बॅंकिंग इत्यादी आधुनिक सेवा सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.